1900 068 838

    Hỗ trợ:

Bộ lịch thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

So với các năm trước, lịch nộp tờ khai thuế 2020 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ có sự thay đổi. Để tiện tra cứu và theo dõi hạn nộp, chúng tôi gửi tới tất cả các doanh nghiệp bộ Niên giám thuế 2020.

lịch nộp tờ khai 2020

Lịch nộp tờ khai năm 2020

Quý khách bấm TẠI ĐÂY để tải về.

Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý

 

Tháng

Thời hạn chậm nhất

Nội dung

Căn cứ

01

20/01

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30/01

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

02

20/02

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

3

20/3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30/3

- Quyết toán thuế TNDN năm 2019.

- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019.

- Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4

20/4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5

04/5

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

- Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015.

20/5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

6

20/6

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

22/6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

7

20/7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30/7

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

8

20/8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

9

20/9

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

21/9

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

10

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30/10

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

11

02/11

- Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).

- Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

20/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

12

21/12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý:

1. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:

- Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực  từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực).

Kể từ thời điểm các nghị định, thông tư có hiệu lực thống nhất, dữ liệu hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014.

Nguồn: Luật Việt Nam, sưu tầm và biên soạn.

Quý khách xem thêm bài viết: >>>>>Danh bạ các cơ quan thuế tại TPHCM.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

banner
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : Số 58/16 Đường 47, Phường HBC, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
VPĐD  : Số 409/34 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0949 16 78 87 - 0919 44 88 51
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ