1900 068 838

  Hỗ trợ:

Đầu tháng 3/2021 kế toán cần hoàn thiện những báo cáo quan trọng nào?

Tháng 3 là thời điểm công ty phải hoàn thiện sổ sách kế toán của năm trước và chuẩn bị chứng từ kế toán cho năm hiện tại, được xem là tháng “mệt mỏi” nhất đối với công việc của mỗi kế toán bởi những báo cáo quan trọng trong năm đều cần được hoàn thành đúng hạn...

1. Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN

Theo Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC) khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.
 • Báo cáo tài chính năm.

Ngoài ra còn cần một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục về ưu đãi về TNDN như: Mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN.

Một số trường hợp cần lưu ý:

- Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ khi khai quyết toán thuế TNDN năm thì theo mẫu số 04/TNDN.

Lưu ý: Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh chứ không kê khai quyết toán theo năm.

- Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh khác với nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế TNDN, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

quyet toan thue 2021

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Như vậy, hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020 là ngày 31/03/2021.

Một số trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Căn cứ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 bạn cần phải căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là:

 • Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 • Công văn số 5749/CT-TNCN của Cục thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST NPT.

Những đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 bao gồm:

- Doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập) có nghĩa vụ quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm.

- Cá nhân có thu nhập (hay còn gọi là người lao động) có nghĩa vụ quyết toán cho phần thu nhập mà mình đã nhận trong năm.

Chuẩn bị và tập hợp hồ sơ để quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Thứ nhất, danh sách người lao động đã được trả lương trong năm.
 • Thứ hai, tập hợp thông tin giảm trừ gia cảnh (nếu có).
 • Thứ ba, rà soát mã số thuế thu nhập cá nhân, đối với người chưa có mã số thuế thì tiến hành đăng ký.

quyet toan thue 2021

Tính thu nhập bình quân tháng khi quyết toán thuế TNCN 2020

- Tính theo công thức cơ quan thuế đã có hướng dẫn, giải thích các trường hợp khác nhau...

Thời hạn nộp

- Hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020 là ngày 31/03/2021.

quyet toan thue 2021

3. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì thời hạn chậm nhất doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 2/2021 là vào ngày 20/03/2021.

4. Hoàn thành và nộp báo cáo tài chính năm 2020

Để hoàn thành việc lập và nộp báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của nhà nước thì kế toán cần lưu tâm đến các vấn đề sau đây:

Kỳ lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập theo quý hoặc theo năm.

Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều phải lập báo cáo tài chính theo năm.

Chỉ có một số loại hình doanh nghiệp được quy định phải lập báo cáo tài chính quý.

Những loại hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính quý theo quy định bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Nơi nhận báo cáo tài chính

nơi nộp báo cáo tài chính đối với các loại hình doanh nghiệp

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp cần phải nộp

 • Bảng cân đối kế toán,
 • Báo cáo kết quả kinh doanh,
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 không cần nộp),
 • Thuyết minh báo cáo tài chính,
 • Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp),
 • Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục đi kèm

Việc lập và nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần bám sát vào chế độ chế toán doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng. Chế độ này thường tùy thuộc vào đặc điểm, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, có những lựa chọn sau cho doanh nghiệp:

 • Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (áp dụng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ).
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Được áp dụng đối với những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thực hiện theo thông tư 200)

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

- Hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020 là ngày 31/03/2021.

Chi nhánh, đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

thue dien tu

Tất cả các tờ khai, báo cáo quyết toán... đều được truyền dữ liệu lên website thuedientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục thuế, trừ trường hợp bất khả kháng doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh... có thể liên hệ lấy ý kiến hỗ trợ từ cơ quan thuế để được nộp bản cứng vào bộ phận một cửa hay qua đường văn thư đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp mã số thuế đó, và trong thời gian quy định cơ quan thuế phải phản hồi đến người nộp thuế kết quả nộp những loại báo cáo quan trọng kể trên qua mail điện tử đã đăng ký của người nộp thuế.

Nguồn: Sưu tầm internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ