1900 068 838

    Hỗ trợ:

Văn bản Tổng cục thuế về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Văn bản Tổng cục thuế trả lời Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 473/TCT-CS
V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 24, Điều 44 và Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế;

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 6 Điều 9 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ khoản 7 Điều 3, Điều 5, khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quđịnh trên và theo báo cáo của Cục thuế thành phố Cần Thơ tại công văn số 236/CT-HC ngày 12/10/2016, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Phi Long bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký vi cơ quan thuế và mang theo 100 hóa đơnGTGT đã đăng ký đặt in nhưng Công ty đã không sử dụng số hóa đơn này, Chi cục thuế quận Ninh Kiều đã ban hành thông báo số 1260/TB-BKD ngày 13/11/2012 về việc Công tPhi Long bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn thì đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính để xác định hành vi vi phạm của Công ty PhLong có còn thời hiệu xử phạt không. Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty Phi Long còn thời hiệu xử phạt thì:

- Đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngà15/11/2013 của Bộ Tài chính quđịnh chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

- Đi với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị xử phạt từng hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của từng quý trong thời hiệu xử phạt.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định thẩm quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng của Cục trưởng Cục Thuế đối với một hành vi vi phm hành chính của cá nhân, trường hp xử phạt doanh nghiệp (là tổ chức) thì thm quyền phạt tiền của Cục trưởng Cục Thuế được xác định gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân là 140.000.000 đồng.

Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hóa đơn đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, trường hợp xử phạt doanh nghiệp (là tổ chức) thì mức phạt tiền tối đa gấp 2 lần mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Do vậy, đối với hành vi vi phạm về hóa đơn của tổ chức, Cục trưng Cục Thuế có thẩm quyền phạt tiền mức tối đa là 100.000.000 đồng.

Đ nghị Cục thuế làm rõ trách nhiệm từng bộ phận của Chi cục Thuế Ninh Kiều (bộ phận kiểm tra, bộ phận kê khai...) để xác định các đơn vị đã thực hiện theo hướng dn tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 80/2012/TT-BTC chưa.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, TTr, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 Tải file đính kèm dưới đây

xử phạt về việc vi phạm hóa đơn

 

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ