1900 068 838

    Hỗ trợ:

Vv triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế

Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp 

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 58333/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sunmột số điều của Luật Qun lý thuế, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định s 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 ca Thủ tướnChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơcu t chc của Tổncục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn c Quyết định s 106/QĐ-BTC ngà14/01 /2010 của Bộ trưnBộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tng cc Thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tncục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 ca Tổncục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chc năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế;

Căn c Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ i chính về việc thí đim sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Căn cứ Công văn s 3435/TCT-CNTT ngày 24/08/2015 về việc triển khai hóa đơđiện tử có mã xác thực ccơ quan thuế.

Theo đề nghị của Trưởng PhònTin học và Phòng Kiểm tra thuế s 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm);

Điều 2. Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn xác thực có giá trị theo quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký: Trưởng Phòng Tin học; Trưởng Phòng Kiểm tra số 2; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và các doanh nghiệp có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, Ktra2, TH (02);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Viên Viết Hùng

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CT ngày        /09/201của Cục thuế TP Hà Nội)

TT

MST

Tên doanh nghiệp

Địchỉ doanh nghiệp

Ghi chú

1

0100109956

Công ty cổ phtruyn hình p HàNội

Số 30 Trung LiệtQuận Đng ĐaTP Hà Nội

 

2

0101300842

Công ty TNHH phát trin công nghệ Thái Sơn

Số 99B tổ 70 Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhà, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

 

3

0105926285

Công tTNHH 1 thành viên TCTTruyền hình Cáp

Số 844 đường La Thành, Qun Ba Đình, TP Nội

 

4

0106538422

Công ty TNHH Bkav Online

P401 tầng 4 a nhà HH1 khu DT Yên Hòa,Quận Cầu GiyTp Hà Nội

 

5

0311609355-001

Chi nhánh Công tCổ phn Bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Duy TânQuận Cầu Giy, Hà Nội

 

6

0104232968

Công ty TNHH hệ thống thông tin Ngân hàng tài chính FPT

Tng 22 tòa nhà Kcangnam Landmark72, E6 PhHùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

 

 

Tải file đính kèm dưới đây

thí điểm hóa đơn điện tử

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ