1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời: Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

  1. Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên
  2. Trường ký hiệu trên hóa đơn
  • Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/18E
  • Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng P, T, ví dụ: SV/18P hoặc SV/18T
  1. Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”           trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.
  2. Chữ ký:
  • Hóa đơn điện tử: chữ ký số
  • Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ


Các tin khác

Holine:
1800 6912